Akademickie Centrum Medyczne

turnusy rehabilitacyjne PFRON

Dbając o najwyższy standard i kompleksowość oferty Akademickiego Centrum Medycznego w dniu 18 marca 2015 roku Wyższa Szkoła Gospodarki uzyskała status organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

OSOBY UPRAWNIONE

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

DOFINANSOWANIE /ZASADY/

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
Kompletny wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące.
Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.
Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694)

 

TURNUSY REHABILITACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ AKADEMICKIE CENTRUM MEDYCZNE

NAUKI NIEZALEŻNEGO FUNKCJONOWANIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami układu krążenia

REKREACYJNO-SPORTOWY I SPORTOWY
(piłka nożna, tenis stołowy, badminton, siatkówka, boccia, dart)

dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami układu krążenia

ROZWIJAJĄCY ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA
(językowe, artystyczne, informatyczne, fotograficzne, krajoznawcze, kulinarne, muzyczne, plastyczne, sportowe, taneczne, turystyczne)

dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami układu krążenia

SZKOLENIOWY
(komputerowy, językowy, fotografii, dietetyki)

dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami układu krążenia

USPRAWNIAJĄCO - REKREACYJNY

dla osób:

 • z chorobą psychiczną
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • ze schorzeniami układu krążenia

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo