Akademickie Centrum Medyczne

prawa pacjenta

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

1. świadczeń zdrowotnych

 • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 • które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne
 • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej

2. uzyskania informacji

 • swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej

3. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych

 • którą wyrazisz po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu
 • którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej

4. tajemnicy wszelkich informacji z Tobą związanych

5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

6. poszanowania intymności i godności

 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.)

7. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

8. dostępu do medycznej dokumentacji

 • dotyczącej twojego stanu zdrowia oraz udzielonych ci świadczeń zdrowotnych
 • udostępniania tej dokumentacji również osobie przez ciebie upoważnionej
 • w formie do wglądu lub otrzymania kopii albo odpisu

9. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 

Wykaz aktów prawnych, w których mowa jest o prawach pacjenta:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146)
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.)
 • ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 522)
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.)
 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. nr 174, poz. 1038 ze zm.)
 • ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r., poz. 871)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,  zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243 ze zm.)
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203);
 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 ze zm.)
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa
infolinia 800 190 590
www.bpp.gov.pl
 

SEKCJE DS. SKARG I WNIOSKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Centrala NFZ
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
infolinia (0 22) 572 60 42
e-mail: infolinia@nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców
ul. Słowackiego 3 (pok. 6)
85-008 Bydgoszcz
tel. 52 32 52 713, 52 32 52 959, fax: 52 32 52 737
e-mail: skargi@nfz-bydgoszcz.pl
www.nfz-bydgoszcz.pl
 

Kierownik Akademickiego Centrum Medycznego przyjmuje pacjentów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 12:00-14:00 po uprzednim umówieniu.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo